bootstrap theme


KBT- ”Komma på bättre tankar”

Rubriken uppmanar oss till något. Rubriken är också en sammanfattning om vad KBT egentligen går ut på. KBT är en evidensbaserad behandling, med detta menas att det finns ett starkt forskningsstöd för de metoder som används vid behandling av olika problem/diagnoser.

KBT består huvudsakligen av två delar.
KBT vill göra det möjligt för människan att lära sig se och förändra sina tankar och tankemönster, vissa tankemönster resulterar i negativa känslor och med det kommer automatiskt negativa reaktionssätt. Alla kan förändra tankeinnehåll och känslor genom beteendeförändringar.

Grundantaganden, är de grundläggande värderingar som vi tidigt och ofrivilligt tar till och skapar oss, med utgångspunkt från arv och miljö. Dessa grundantaganden kommer genomsyra hela vårt liv genom att styra våra beslut/val, hur vi bemöter och likaledes blir bemötta o s v.

Grundantaganden är djupt rotade och därför svåra att förändra, men det går om man vill och om man är beredd att lägga ner arbete. Ingen förändring sker utan utmaning och engagemang. KBT som teori och arbetsmodell är ett gemensamt projekt mellan terapeut och klient. Det hör mer till regel än undantag att klienten kommer behöva genomföra enklare hemuppgifter för att vi ska komma vidare i processen.

Obehagskänslor är en del av livet som man måste lära sig hantera. Vissa saker får man bara acceptera. Det kan dock bli lättare att göra det, om man lär sig se det man upplever som ett problem ifrån en annan infallsvinkel och hanterar det utifrån det.

Sorgearbete.
info kommer

Föräldraskap.
Föräldraskap är ett stort och komplicerat begrepp, som många av oss har förmånen att få uppleva. Jag vågar påstå att relationen med vårt/våra barn är den viktigaste och kanske också den mest krävande av alla olika relationer. Föräldraskap är något man bygger över tid, och man måste lägga ner tid och engagemang, både för att skapa och upprätthålla ett bra förhållande.

Uppdraget är livslångt, men som mest delaktiga är vi upp till 18 års ålder. Under detta tidsperspektiv d v s 0-18 år sker det mycket. Barnet går igenom flera olika faser, vilka kan upplevas mer eller mindre påfrestande,(men framförallt glädjefyllda). Hur dessa år ska bli beror mycket på vilken inställning vi själva väljer att ha, och hur vi attackerar de problem som uppstår.

Man kan som förälder välja att ”sätta in” på relationskontot till sitt/sina barn, eller ”ta bort” från relationskontot. Känner du igen dig i följande påståenden, ”Tar du bort” från relationskontot:

# Tjata

# Skälla

# Hota

# Bestraffa

# Prata nedvärderande till barnet: ” Du förstår inte”, Du kan aldrig lyssna”,
”Du kan aldrig sitta still”, ”Du gör mig galen”

# Avbryta

# Inte lyssna

# Ta tag i barnet i vredesmod

# Skrika på barnet

Självklart gör man som förälder ett eller flera av ovanstående påståenden, ibland känns det som man gör allt på en och samma gång. Men det verkliga problemet uppstår om du ”tar bort” mer än du ”sätter in”. Tyvärr hamnar alltför många föräldrar i en ond cirkel som kan vara svår att bryta. Känner du att du nått dit, kan en terapeut hjälpa dig hitta de rätta verktygen till att bryta det dåliga mönstret.

Depression.
Orsaken till känsla av nedstämdhet eller den allvarligare varianten, depression, är många och ofta komplexa, symtomen kan vara diffusa. Vissa skulle t o m påstå att en del symtom hör livet till. Så kan det vara, men om ens tillstånd börjar påverka ens vardag alltför mycket i negativ riktning, bör man ta tag i problematiken. Om man känner igen sig i några av de nedanstående punkterna, kan man vara i behov av terapi:

# Sömnstörningar, för lite eller för mycket sömn.

# Initiativlöshet, man blir mer och mer passiv och orkeslös. Känsla av meningslöshet.

# Svårt att koncentrera sig eller att behålla koncentrationen.

# Ångest och oro.

# Framtiden känns mörk och ängslig.

# Bristande sexlust

# Självmordstankar.

Relationsproblem:
Ett sätt att definiera en relation: En eller flera människor möts, på olika platser under olika förutsättningar och på olika tidpunkter under livets gång. I och med dessa möten uppstår tankar, känslor och handlingar som en naturlig följd.

Vi har alltså ständigt pågående relationer. Dem viktigaste för oss är dem vi har med våra barn och partner. Det skulle vara märkligt om det alltid skulle flyta på friktionsfritt. Upplever du följande, kan det vara en anledning till att ta kontakt med en terapeut:

# Känsla av att ni ”vuxit isär”.

# Upplevelse av att kärleken tagit slut.

# Förmågan att kommunicera har blivit sämre, eller existerar inte längre.

# Sexlusten är borta.

# Uppgivenheten gör att du börjar medvetet eller undermedvetet söka efter en ny partner. Otrohet.

Stresshantering
Stress är ett vanligt fenomen i vårt samhälle idag. De flesta vuxna och tyvärr alltför många barn har någon gång upplevt känsla av stress. Stress behöver inte bara vara negativt, men den blir det när tillfälle till återhämtning inte finns, samt om man under en längre period känner sig tvingad att utföra saker, oftast under tidspress, som man egentligen inte vill eller får något utbyte av.

En bidragande orsak till stressen, och med den dom stressrelaterade sjukdomarna, är att vi ständigt är tillgängliga och uppkopplade. Tekniken har utvecklats i en enorm hastighet och omfattning de senaste 15 åren. Push-notiser i mobiler, ”plingande” som konstant söker vår uppmärksamhet, ”likes” på det vi själva lägger ut. Ständigt sökande efter bekräftelse. Lägg till arbetsgivare som vet att du ser och läser dina mail, även när du kommit hem och stängt ytterdörren 17:00….

Vad gör detta med oss? Känner du igen några av nedanstående symtom och dessutom kan härleda det till något i ditt liv som inte är i harmoni, då kan du vara i behov av en terapeut.

# Muskelvärk och inflammationer

# Huvudvärk återkommande migrän och yrsel

# Matsmältningsproblem, magkatarr, magont o s v

# Återkommande förkylningar och svårläkta sår, tecken på nersatt immunförsvar

# Oregelbunden andning

# Problem med minne och koncentration

# Sömnproblem

# Avsaknad av sexlust

Sömnproblem.
Sömnen är viktig för oss, det vet vi. Människan behöver tid för återhämtning, under sömnen sker många olika processer i kroppen. Sömnen behövs för att minnet ska fungera optimalt, samma gäller för ämnesomsättningen och cellproduktionen. Immunförsvaret reparerar sig under sömnen.

Hur mycket sömn varje individ har behov av är individuellt, men studier påvisar att personer från 30 år och uppåt (äldre tenderar sova mindre) behöver sova mellan 6,5-7,5h/ natt. Det avgörande är dock vilken kvalité den sömn man får håller. Sömnen består som bekant av 4 olika stadier, insomning, stabil sömn, djupsömn, och REM-sömn, där djupsömnen anses vara den viktigaste.

Orsakerna till dålig sömn kan vara många t ex:

# Stress

# Ständigt uppkopplad och tillgänglig (TV, SMS, mobil)

# Arbete

# Barn och oregelbundna sovtider

# Pressade familjeförhållanden

# Sjukdom

# Depression

Symtomen på dålig sömn kan se ut på följande sätt:

# Humörsvängningar

# Huvudvärk

# Sämre immunförsvar, ofta sjuk

# Ökat blodtryck, risk för infarkt

# Sämre prestationsförmåga

# Ökad hungers känsla

Känner du igen dig i ovanstående beskrivning/exempel, kan du få hjälp av en terapeut.

Besöksadress:

Camilla Cederquist
Spångatan 20A
211 53 Malmö